Ark Therapeutics Oy:n ja Suomen Bioteollisuuden (FIB) kesällä 2001 teettämässä kyselyssä selvitettiin lääkäreiden mielipiteitä geeniterapialääkkeiden käyttöönotosta tulevaisuudessa.

Yleisesti lääkärit pitivät geeniterapian kehittymistä hyvänä asiana. 36,7 % lääkäreistä käyttäisi geeniterapiaa potilaiden hoidossa, kun teho ja turvallisuus on todennettu. Geenilääkkeeltä odotetaan apua ennen kaikkea vakavien sairauksien hoidossa. 91,9%:n mukaan vastanneista geeniterapiaa pitäisi soveltaa syövän hoitoon. Myös perinnöllisiä sairauksia ja valtimoiden kovettumistautia voi lääkäreiden mielestä hoitaa geeniterapialla.

Verrattuna perinteisiin lääkevalmisteisiin lääkäreistä 71,1% odottaa geenilääkkeeltä parempaa tehokkuutta. Lääkärit pitivät tärkeinä myös vähäisiä sivuvaikutuksia ja pitkävaikutteisuutta. Geenilääkkeen ei tulisi lääkäreiden mielestä olla tehottomampi verrattuna perinteisiin lääkevalmisteisiin eikä sillä pitäisi olla uudenlaisia tai enemmän sivuvaikutuksia kuin perinteisillä lääkevalmisteilla. Kilpailukykyistä hintaa ja helppokäyttöisyyttä lääkärit eivät pitäneet tärkeinä ominaisuuksina. Tämä selittynee sillä, että geenilääkkeitä pyritään kehittämään juuri sairauksiin, joihin nykyisin ei ole hoitoa saatavilla.

Geenilääkkeiden tulevaisuuteen uskotaan

Geeniterapiasta odotetaan hoitomuotoa käytettäväksi muiden hoitojen rinnalla tehostamaan saatua lääkinnällistä vaikutusta, mutta myös hoitoa aikaisemmin parantumattomille sairauksille (42,9 %). Suurin osa vastanneista lääkäreistä oli sitä mieltä, että geenejä voidaan käyttää tulevaisuudessa lääkkeenä, kun tutkimuksessa edetään tarpeeksi pitkälle.

Uuden biotekniikan käyttöön lääketeollisuudessa näyttää liittyvän vähän epäilyksiä. Tämä selittynee osaltaan sillä, että lääkkeiden markkinoille saattaminen on tarkkaan säädelty, ja tuotteiden teho ja turvallisuus tutkitaan tarkkaan ennen kuin myyntilupa myönnetään. Toisaalta uusi teknologia, mahdollisine riskeineenkin, hyväksytään helpommin kehitettäessä hoitoa parantumattomiin sairauksiin, kun esim. elintarvike- tai ympäristösektorien sovellutuksissa.

Kyselyn suoritti Pohjois-Savon Ammattikorkeakoulun Kuopion yksikön terveyden- ja talouden koulutusohjelmassa lääkkeiden markkinointiin suuntautuva opiskelija Nina Kolehmainen. Tutkimus tehtiin valikoitujen erikoislääkäriryhmien keskuudessa kesän aikana. Kokonaisotanta oli 135 vastausta. Vastanneista lääkäreistä 40,3 % oli erikoistunut sisätauteihin, 26,9 % kirurgiaan, 21,6 % syöpätauteihin ja sädehoitoon, 6,0 % neurokirurgiaan ja 5,2 % perinnöllisyyslääketieteeseen. Vastaajien keski-ikä oli noin 50 vuotta.